Informace o zpracování osobních údajů zaměstnanců

Informace o zpracování osobních údajů zaměstnanců

MAN Truck & Bus Czech Republic s.r.o., společnost se sídlem Obchodní 120, 251 01 Čestlice, Česká Republika, IČO: 469 65 904, zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze pod spisovou značkou C 73675 („Zaměstnavatel“ nebo „MAN Truck“), bude jako správce osobních údajů zpracovávat Vaše osobní údaje, a to zejména za účelem výkonu práv a povinností Zaměstnavatele vyplývajících z Vašeho pracovněprávního vztahu a plnění souvisejících povinností Zaměstnavatele vyplývajících ze zvláštních právních předpisů.

V této souvislosti je Zaměstnavatel povinen Vás o zpracování Vašich osobních údajů informovat v souladu s články 12 až 14 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES („GDPR“).

Administrace zaměstnanecké agendy:

Zpracování Vašich osobních údajů je primárně nezbytné pro dosažení následujících účelů:

a) Realizace pracovněprávního vztahu,
b) Plnění právních povinností zaměstnavatele.

V případě účelu vymezeného pod písmenem a) zpracováváme Vaše osobní údaje v nezbytném rozsahu pro Vaše pracovní zařazení a plnění závazků vyplývajících z pracovněprávního vztahu, a to od okamžiku informování personalisty o tom, že jste byl(a) vybrán(a) jako zaměstnanec MAN Truck, až do skončení pracovněprávního vztahu s Vámi. Účel plnění smlouvy zahrnuje i zpracování Vašich osobních údajů nezbytných pro poskytování zaměstnaneckých výhod, prohlubování a zvyšování Vaší kvalifikace či realizaci Vašich pracovních cest. Právním základem tohoto zpracování je smlouva, na jejímž základě vznikl Váš pracovněprávní vztah vůči Zaměstnavateli. V souvislosti s dosažením výše uvedeného účelu mohou být Vaše osobní údaje předány poskytovatelům zaměstnaneckých výhod, poskytovatelům kurzů a školení, zprostředkovatelům a poskytovatelům ubytovacích a cestovních služeb nebo zpracovateli mzdové agendy.

V případě účelu vymezeného pod písmenem b) zpracováváme Vaše osobní údaje, aby bylo možné splnit právní povinnosti, které jsou společnosti MAN Truck jako zaměstnavateli uloženy právními předpisy, zejména na úseku pracovního práva, pracovně lékařských služeb, zaměstnanosti, daní a odvodových povinností. Právním základem tohoto zpracování je ustanovení některého z právních předpisů právního řádu České republiky. Z těchto důvodů máte povinnost osobní údaje poskytnout – bez nich by Zaměstnavatel své povinnosti, jejichž plnění je i ve Vašem zájmu, nebyl schopen řádně plnit. V souvislosti s dosažením výše uvedeného účelu, mohou být Vaše osobní údaje poskytnuty dotčeným státním úřadům a institucím či poskytovateli pracovně lékařských služeb.

V případě, že využíváte služební automobil, mohou být Vaše osobní údaje zpracovávány za účelem řádného vedení komplexní evidence jízd se služebním vozidlem, které Vám bylo jako zaměstnanci MAN Truck přiděleno. Vaše základní identifikační údaje mohou být předány spolupracující leasingové společnosti.

Administrace agendy bývalých zaměstnanců:

Archivace Vašeho osobního spisu po zániku Vašeho pracovněprávního vztahu bude sledovat následující účely:
a) Realizace důchodové agendy poživatelů starobního nebo invalidního důchodu,
b) Realizace důchodové agendy,
c) Obrana před případnými právními nároky.

Ke zpracování sledující dosažení účelů uvedených v písmenech a) a b) nás opravňuje ustanovení některého z právních předpisů právního řádu České republiky. Z těchto důvodů máte povinnost osobní údaje poskytnout – bez nich by Zaměstnavatel své povinnosti, jejichž plnění je i ve Vašem zájmu, nebyl schopen řádně plnit. V této souvislosti budou Vaše osobní údaje zpracovávané za dosažením účelu uvedeného v písmenu a) zpracovávány po dobu 10 let od skončení roku, jehož se týkají a v případě osobních údajů potřebných k dosažení účelu uvedeného v písmenu b) po dobu 45 let od skončení roku, jehož se týkají.

V případě zániku Vašeho pracovněprávního vztahu dále archivujeme část Vašeho osobního spisu, kterou tvoří např. pracovní smlouva, doklad o provedené vstupní, periodické či výstupní lékařské prohlídce, pro účely prokázání, že společnost MAN Truck dodržovala povinnosti dle zvláštních právních předpisů a pro účely obrany před právními nároky uplatňovanými vůči společnosti MAN Truck. Takové zpracování je našim oprávněným zájmem a může probíhat po dobu až 30 let v závislosti na typu dokumentu a v případě lékařských prohlídek a evidence pracovní doby v riziku po dobu až 100 let.

Upozornění na některá práva subjektů údajů:

Na základě žádosti máte právo na přístup k Vašim osobním údajům, které Zaměstnavatel zpracovává, a na opravu nesprávných osobních údajů. Dále Vám podle situace může svědčit právo, aby Vaše osobní údaje byly vymazány nebo aby jejich zpracování bylo omezeno, právo vznést námitku proti zpracování, či právo na přenositelnost údajů jinému správci. V případě, že Zaměstnavatel nepřijme opatření, která požadujete, máte právo podat stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů. Pokud je zpracování založeno na Vašem souhlasu, máte právo souhlas kdykoliv odvolat, aniž by tím však byla dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním.