MAN usiluje o udržitelnější, sociálnější a ke klimatu šetrnější budoucnost

MAN usiluje o udržitelnější, sociálnější a ke klimatu šetrnější budoucnost

Společnost MAN poprvé prohlašuje udržitelnost za hlavní pilíř své podnikové strategie. Ve své zprávě o udržitelnosti do roku 2021 se výrobce nákladních vozidel a autobusů zavázal dosáhnout do roku 2050 neutrální bilance skleníkových plynů. Nejdůležitější součástí této strategie je dekarbonizace prostřednictvím elektrifikace vozového parku.

  • Udržitelnost je nedílnou součástí firemní strategie
  • Klíčový význam má dekarbonizace vozového parku.
  • Dobrovolný závazek k ochraně klimatu v rámci iniciativy SBTi
  • Generální ředitel Alexander Vlaskamp: „Výroba e-nákladních vozidel bude zahájena již v roce 2024“

 

Bez udržitelnosti není budoucnost. V souladu s tímto základním poznatkem společnost MAN Truck & Bus poprvé ve své více než stoleté historii pevně zakotvila toto téma do své podnikové strategie. Tento závazek je jádrem zprávy o udržitelném rozvoji pro rok 2021, kterou mnichovský výrobce nákladních vozidel a autobusů předložil 9. června letošního roku největší dobrovolné iniciativě OSN Global Compact. Strategie se orientuje na směrnice Global Compact, jejímž členem je MAN již řadu let, a je v souladu s cíli udržitelného rozvoje OSN.

„I v těchto těžkých časech se hlásíme k naší firemní odpovědnosti a považujeme udržitelnou činnost za nezbytný předpoklad pro zachování konkurenceschopnosti a schopnosti čelit globálním výzvám,“ říká Alexander Vlaskamp, generální ředitel společnosti MAN. „Chceme se stát udržitelnou společností. Tento cíl se musí stát součástí naší DNA, hluboce zakořeněnou ve vědomí všech našich zaměstnanců,“ dodává Stefan Klatt, vedoucí oddělení společenské odpovědnosti společnosti MAN, člena skupiny TRATON GROUP a jednoho z předních evropských výrobců užitkových vozidel.

 

Hlavním cílem je dekarbonizace vozového parku.

Dekarbonizace vozového parku hraje ústřední roli ve strategii udržitelnosti společnosti MAN. V současné době až 97,4 % všech emisí skleníkových plynů pochází z portfolia výrobků. Do roku 2030 plánuje MAN výrazně snížit emise skleníkových plynů na kilometr jízdy prodávaných nákladních vozidel, autobusů a dodávek – o 28 % oproti roku 2019. Nejpozději do roku 2050 chce MAN dosáhnout neutrální bilance skleníkových plynů – to znamená nulové emise v celém hodnotovém řetězci. Mnichovský výrobce užitkových vozidel se k těmto cílům zavázal v roce 2021 v rámci iniciativy SBTi (Science Based Targets Initiative) na ochranu klimatu.

 

Sedm oblastí pro sociální, environmentální a kontrolní opatření

Celkově se strategie udržitelnosti společnosti MAN zaměřuje na tři oblasti – životní prostředí, sociální oblast a kontrolu. Jsou posuzovány jako celek. V rámci těchto oblastí jsou přijímána opatření v následujících sedmi procesech: – Dekarbonizace – Oběhové hospodářství – Odpovědná řešení v oblasti dopravy a mobility (životní prostředí) – Lidé a kultura – Bezpečnost výrobků, služeb a dopravy (sociální oblast) – Dodržování předpisů, etika a integrita – Odpovědnost v celém hodnotovém řetězci (řízení).

 

Výroba e-nákladních vozidel pro těžkou dopravu začne v roce 2024

Nejdůležitějším strategickým opatřením ke snížení emisí CO2 je elektrifikace vozového parku MAN – a tato transformace již začala. „Do konce desetiletí bude nejméně polovina vozidel, která prodáváme v EU, elektrická,“ říká s nadšením Alexander Vlaskamp, generální ředitel společnosti MAN. Od zahájení prodeje modelu Lion’s City E v roce 2020 podepsala společnost MAN Truck & Bus se zákazníky smlouvy na dodávku více než 1 000 elektrobusů. „Na začátku roku 2024 zahájíme také výrobu elektrických nákladních vozidel pro těžkou dopravu,“ oznámil Alexander Vlaskamp. Tyto e-náklaďáky budou splňovat technické požadavky na dojezd 600 až 800 kilometrů denně. Kromě toho MAN spolupracuje se svými partnery na vývoji vodíkového nákladního automobilu.

 

Výroba s nízkými emisemi CO2 je plánována na rok 2030

Emise CO2 vznikající při výrobě se mají do roku 2025 snížit na polovinu oproti roku 2015. Do roku 2030 se plánuje výroba s nízkým obsahem CO2, při níž se bude produkovat o 95 % méně oxidu uhličitého. Snížení zbývajících 5 % není z provozních důvodů proveditelné. Emise CO2 na vyrobený vůz se ve vykazovaném roce 2021 snížily o 27 % ve srovnání s předchozím rokem, přičemž absolutní hodnoty na provozovnu klesly o 21 %. Kromě toho budou s ohledem na životní prostředí upraveny procesy zadávání zakázek, logistika a dodavatelské řetězce.

 

Atraktivní pracovní prostředí, férové vedení

Pokud jde o materiály, oběhové hospodářství se stává hlavní zásadou pro úsporu zdrojů. Již oznámená strategie NewMAN (elektrifikace, digitalizace, automatizace) poskytne odpovědná řešení dopravy a mobility pro budoucnost, přičemž klíčové budou i sociální aspekty a řádná správa a řízení společností. Alexander Vlaskamp komentoval: „Chceme nabízet atraktivní pracovní prostředí, jednat čestně a poctivě s našimi obchodními partnery a zajistit, aby se v celém hodnotovém řetězci uplatňovala náležitá péče v oblasti lidských práv.“

 

Výbor pro udržitelnost

Strategie udržitelnosti společnosti MAN je vyvíjena a ověřována za účasti zainteresovaných stran, jako jsou zákazníci a dodavatelé, zástupci významných společností, vědecká komunita, místní státní orgány, poradenské firmy a známé nevládní organizace. Výsledky strategického procesu, plán udržitelnosti, aktualizace vývoje a klíčové ukazatele výkonnosti společnosti MAN budou v budoucnu předkládány Výboru pro udržitelnost, který se bude scházet několikrát ročně pod vedením generálního ředitele Alexandra Vlaskampa.