Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů

Skupina MAN klade potřebný důraz na ochranu osobních údajů. Je pro nás důležité, abyste věděli jaká data zpracováváme a proč, abyste věděli, že je používáme zodpovědně a čestně. Více informací získáte v následujícím prohlášení určeném našim obchodním partnerům a také pod dále uvedenými odkazy.

Správce osobních údajů

Společnost MAN Truck & Bus Czech Republic s.r.o., IČ: 469 65 904, se sídlem: Obchodní 120, 251 01 Čestlice, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 73675, jako správce osobních údajů (dále jen „my“ nebo „Správce“), si Vás dovoluje ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „GDPR“) informovat o zpracování Vašich osobních údajů a o Vašich právech. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů. Vaše práva můžete uplatňovat prostřednictvím kontaktního formuláře, případně na adrese Správce.

Subjekty údajů

Subjekty údajů jsou zákazníci, potencionální zákazníci, zástupci právnických osob v obchodním styku se Správcem, zaměstnanci Správce, externí dodavatelé a jiné spolupracující fyzické osoby. Tato informační stránka popisuje zpracování osobních údajů zákazníků, potencionálních zákazníků a zástupců právnických osob v obchodním styku se Správcem. Ostatní zmíněné subjekty údajů jsou informovány jiným způsobem. Jiným způsobem jsou rovněž informovány subjekty údajů v případě specifických typů zpracování, např. při prověrkách obchodních partnerů dle platného etického kodexu Správce či při pořizování záznamů z bezpečnostních kamer.

Zpracovávané osobní údaje

Správce zpracovává nebo může zpracovávat následující osobní údaje: jméno a příjmení, pozici ve společnosti, adresu bydliště či zaměstnavatele, datum narození, IČO a DIČ, telefonní spojení, e-mailovou adresu, údaje o vozidle značky MAN a související technická data, kopie osobních dokladů (s výslovným souhlasem), síťové identifikátory, hlasový záznam telefonického hovoru (s výslovným souhlasem). Osobní údaje jsou získávány zejména přímo od subjektů údajů, ve výjimečných případech i z veřejně dostupných rejstříků (např. z obchodního či živnostenského rejstříku).

Účely a právní základy (tituly) zpracování

Správce zpracovává nebo může zpracovávat Vaše osobní údaje pro výslovně vyjádřené a legitimní účely na základě několika zákonných titulů. Pokud jste s námi již uzavřeli smlouvu nebo se o jejím uzavření zatím pouze jedná, související zpracování Vašich údajů spadá pod právní titul plnění smlouvy. Zpracování některých Vašich osobních údajů je dále vyžadováno zvláštními právními předpisy (např. z oblasti vedení účetnictví a odvodu daní nebo dle zákona o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích), v takovém případě je právním titulem plnění právní povinnosti Správce. Pokud již byla smlouva uzavřena, snažíme se, abyste z našich produktů získali maximální užitek. Proto vám Správce může zasílat newslettery s produktovými tipy, nabídky zavazujících služeb a řadu dalších užitečných informací; čas od času se s Vámi také může spojit náš obchodní zástupce, a nabídnout Vám vhodné rozšíření či úpravy produktu. Některé Vaše osobní údaje můžeme zpracovávat pro ochranu našich zájmů, např. pro účely obrany v hrozícím právním sporu. Toto vše se děje na základě našeho oprávněného zájmu. Pokud nejste naším zákazníkem a přesto vám posíláme naše newslettery, děje se tak na základě souhlasu, který jste nám udělili. Ten jste mohli vyjádřit na tomto webu nebo např. na výstavách a konferencích.

V některých případech mohou být nahrávány uskutečněné telefonní hovory. Na nahrávání však budete vždy zvlášť upozorněni a v nezbytných případech i požádáni o vyslovení souhlasu. Hovory se zákazníky jsou nahrávány zejména pro účely zjišťování spokojenosti s produkty a pro účely zvyšování kvality služeb.

Časové omezení zpracování

Pokud je právním titulem pro zpracování osobních údajů plnění smlouvy, zpracováváme Vaše údaje po dobu trvání smlouvy. Poté můžeme zpracovávat Vaše osobní údaje na základě oprávněného zájmu (např. pro vlastní evidenci obchodních případů či pro možnost obrany v případě právního sporu), a to zpravidla po dobu 5 let po ukončení smlouvy. Zpracování na základě právní povinnosti vychází z jednotlivých právních předpisů, které stanovují konkrétní lhůty. Je-li právním titulem zpracování Vašich osobních údajů souhlas, zpracováváme je po dobu uvedenou v konkrétním textu souhlasu.

Předávání osobních údajů

Osobní údaje z databáze zákazníků mohou být zpřístupněny v rámci skupiny, zejm. jedinému společníku Správce, tj. společnosti MAN Truck & Bus AG, se sídlem ve Spolkové republice Německo, a dále sesterské společnosti zajišťující sdílené služby ve skupině, se sídlem v Polské republice. Správce nepředává osobní údaje do třetích zemí mimo EU. Správce využívá služeb řady zpracovatelů osobních údajů, a to jednak v rámci marketingových činností (zejm. pro účely rozesílání obchodních sdělení, uskutečňování marketingových hovorů a organizaci eventů pro zákazníky), jednak v rámci zpracování mezd, vymáhání pohledávek, zajišťování bezpečnosti objektu, sdílených služeb v rámci skupiny apod. Podrobnější informace jsme připraveni poskytnout na vyžádání.

Vaše práva

Odvolání souhlasu: Pro některé účely smíme Vaše osobní údaje zpracovávat jen na základě Vašeho souhlasu. Tento souhlas je dobrovolný a můžete jej kdykoliv odvolat způsobem uvedeným v textu příslušného souhlasu anebo prostřednictvím výše uvedeného kontaktu. Pokud svůj souhlas odvoláte, Vaše osobní údaje nebudeme dále zpracovávat pro daný účel. Vaše osobní údaje přesto mohou být zpracovávány k jiným účelům, kterou jsou založeny na jiných právních základech.

Právo na přístup: Kdykoliv od nás můžete požadovat informace o tom, jaké Vaše osobní údaje zpracováváme. Vaši žádost vyřídíme bezplatně a bezodkladně. V rámci práva na přístup Vám poskytneme i kopii vašich osobních údajů, které zpracováváme.

Právo na opravu a omezení zpracování: Pokud jakýkoliv svůj osobní údaj shledáte jako zastaralý nebo nesprávný, máte právo požadovat opravu těchto údajů a zastavení zpracování do doby provedení opravy. Stejně tak nás můžete požádat o omezení zpracování svých osobních údajů pro vybrané účely.

Právo na výmaz: Můžete od nás požadovat výmaz Vašich osobních údajů. V případě, že zpracování Vašich osobních údajů bylo založeno na souhlasu, bude žádost o výmaz údajů považována za odvolání souhlasu; v případě jednání o smlouvě tato žádost povede k ukončení tohoto jednání.

Právo vznést námitku: Proti zpracování založenému na právním základě oprávněného zájmu (viz výše) můžete kdykoliv vznést námitku. Týká-li se námitka zpracování pro účely přímého marketingu, nebudou již Vaše osobní údaje pro tyto účely nadále zpracovány. V ostatních případech budeme Vaše osobní údaje zpracovávat pouze tehdy, prokážeme-li závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami.

Další informace: V případě jakýchkoliv pochybností o zpracovávání osobních údajů se na nás můžete obrátit se žádostí o vysvětlení. Obrátit se můžete se stížností případně i na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Informační memorandum

Tento dokument je účinný ke dni 1.1.2019.

Dále:

Informace o zpracování osobních údajů zaměstnanců. 

Ochrana dat ve skupině MAN.